خلاقیت

خلاقیت در گرافیک به انعطاف پذیری ذهن طراح و قدرت درک او از ایده برای ساختار شکنی و ایجاد طرحی تازه است. طراح در این مقطع باید تمام تصاویر ذهنی و پیشینه فکری اش را در رابطه با آن موضوع دور بریزد و از صفر به موضوع طراحی اش فکر کند. ممکن است طراح لزوما چیز تازه ای به ذهن اش نرسد چندان که گاه ایده ای خلاقانه از ترکیب و ادغام ایده های پیشین بوجود می آید. یک طراح خلاق به مانند دانشمند آزمایشگاه است و با شکل ظریفی طرح ها را در هم آمیخته و به صورت نظام مند آنها را آزمایش می کند و در آخر نتیجه ای مورد پسند و ایده ای جدید از خود به جای می گذارد .